ภาษีนำเข้าประเทศสวีเดน

ส่งของไปประเทศสวีเดน (Sweden)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสวีเดน


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสวีเดน จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดน คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots).

การส่งของไปประเทศสวีเดนบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศสวีเดนเฉพาะบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสวีเดน

การส่งของไปประเทศสวีเดนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 25% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือ, หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 6% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสวีเดน

สวีเดนมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรในกรณีดังนี้

ประเทศสวีเดนคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศสวีเดน มีมูลค่าไม่เกิน  SEK1,300. จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty) แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยังคงมีการเรียกเก็บ


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสวีเดน

การส่งของไปประเทศสวีเดน ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสวีเดน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสวีเดน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสวีเดน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.tullverket.se/en

วิธีส่งของไปประเทศสวีเดน

การส่งของไปประเทศสวีเดน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศสเปน

ส่งของไปประเทศสเปน (Spain)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสเปน

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสเปน จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศสเปน

ประเทศสเปนคิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศสเปนบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศสเปนฉพาะบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping) 

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสเปน

การส่งของไปประเทศสเปนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 21% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจงจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 10% หรืออัตราพิเศษต่ำมากที่ 4% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสเปน

สเปนมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรในกรณีดังนี้

ประเทศสเปนคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศสโลวีเนียมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร

การส่งของไปประเทศสเปน ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสเปน

การส่งของไปประเทศสเปน ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า

 

SME SHIPPING บริการส่งของไปสเปน ส่งพัสดุไปสเปน เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปสเปน อัตราค่าส่งของไปสเปน ค่าส่งของไปสเปน อัตราค่าส่งพัสดุไปสเปน ค่าส่งพัสดุไปสเปน ค่าส่งไปรษณีย์ไปสเปน ส่ง EMS ไปสเปน ส่งของไปสเปนทางเครื่องบิน ส่งของไปสเปนทางเรือ วิธีส่งของไปสเปน ส่งจดหมายไปสเปน ส่งเอกสารไปสเปน ส่งอาหารไปสเปน
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสเปน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสเปน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสเปน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml

วิธีส่งของไปสเปน

การส่งของไปประเทศสเปน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศสโลวาเกีย

ส่งของไปประเทศสโลวาเกีย (Slovakia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสโลวาเกีย

ภาพรวม

เมื่อส่งของเข้าไปประเทศสโลวาเกียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศสโลวาเกีย

ประเทศสโลวาเกียคิดอัตราภาษีอากรของอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศสโลวาเกียบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศสโลวาเกียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสโลวาเกีย

การส่งของไปประเทศสโลวาเกีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 20% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือ
จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 10% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสโลวาเกีย

สโลวาเกียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรในกรณีดังนี้

ประเทศสโลวาเกีย คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศสโลวาเกียมีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศสโลวาเกีย มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสโลวาเกีย

การส่งของไปประเทศสโลวาเกีย ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสโลวาเกีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสโลวาเกีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสโลวาเกีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.financnasprava.sk/en/financial-administration/financial-administration-bodie/customs-offices

วิธีส่งของไปประเทศสโลวาเกีย

การส่งของไปประเทศสโลวาเกีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศรัสเซีย

ส่งของไปประเทศรัสเซีย (Russia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศรัสเซีย

ภาพรวม

เมื่อส่งชองไปประเทศรัสเซียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  ภาษีอากรอาจผันแปรเรียกจัดเก็บแยกตามประเภทผู้นำเข้า วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) อากรสินค้าอาจจัดเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้า (Ad Valorem) หรือแบบเฉพาะต่อหน่วยของสินค้า เช่นคิดตามน้ำหนักหรือจำนวนชิ้น นอกเหนือจากค่าอากร การนำเข้าสินค้ายังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศรัสเชีย

การส่งของไปประเทศรัสเซีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่ 18% ของยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร (ถ้ามี)  สินค้าบางชนิดจะเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าคือ 10% 
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศรัสเซีย

การส่งของไปประเทศรัสเซียเพื่อใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  มีการกำหนดอัตราอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บแตกต่างกัน สินค้านำเข้าเพื่อใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะส่งมาทางไปรษณีย์ (Post) หรือส่งด่วนถึงผู้รับโดยตรง (Courier) มีมูลค่ารวมยอด นค้าตามราคาซีไอเอฟ EUR1,000 บวกกับน้ำหนักรวม 31 กิโลกรัม ภายในเวลาหนึ่งเดือนปฏิทินจะได้รับการยกเว้นอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเก็บภาษีอากรขั้นต่ำอย่างใดอย่างหนึ่งของมูลค่าราคาซีไอเอฟ (CIF) หรือน้ำหนัก หรือเรียกเก็บทั้งสองอย่าง
มีข้อกำหนดจัดเก็บดังนี้

  • ถ้ามูลค่าของสินค้ามากกว่า EUR1,000 จะมีการเรียกเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมในอัตรา 30% ของ
    ส่วนเกินของราคาสินค้า แต่ถ้ามูลค่าของสินค้าไม่เกิน EUR2 ได้รับการงดเก็บ
  • ถ้าน้ำหนักของสินค้ามากกว่า 31 กิโลกรัม จะมีการเรียกเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มรวม EUR4 ต่อกิโลกรัม ของส่วนเกินของน้ำหนัก
  • ถ้าทั้งมูลค่าของสินค้าและน้ำหนักมากกว่าอัตราที่กำหนด จะมีการเรียกเก็บอากรและภาษีเพิ่มรวมที่อัตรา 30% ของส่วนเกินของราคาสินค้า บากกับอัตราขั้นต่ำ EUR4ต่อกิโลกรัม
  • การส่งของไปประเทศรัสเซียเพื่อการพาณิชย์ จะต้องชำระอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้าหรือน้ำหนัก อัตราอากรขึ้นอยู่กับประเภทสินค้านำเข้า

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศรัสเซีย


การส่งของไปประเทศรัสเซีย ไม่มีการเรียกจัดเก็บภาษีและค่าใช้จ่ายศุลกากรอื่นๆ

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศรัสเซีย


สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรรัสเซีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศรัสเซีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://eng.customs.gov.ru

วิธีส่งของไปประเทศรัสเซีย

การส่งของไปประเทศรัสเซีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศโรมาเนีย

ส่งของไปประเทศโรมาเนีย (Romania)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศโรมาเนีย

ภาพรวม


เมื่อส่งของไปประเทศโรมาเนียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศโรมาเนีย

ประเทศโรมาเนีย คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศโรมาเนียบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศโรมาเนียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศโรมาเนีย

การส่งของไปประเทศโรมาเนียจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 24% โดยคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)ภาษีอากรขั้นต่ำโรมาเนีย

โรมาเนียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศโรมาเนียคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศโรมาเนีย มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศโรมาเนีย มีมูลค่าไม่เกิน EUR10 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศโรมาเนีย

การส่งของไปประเทศโรมาเนีย ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศโรมาเนีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรโรมาเนีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศโรมาเนีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.ro/en

วิธีส่งของไปประเทศโรมาเนีย

การส่งของไปประเทศโรมาเนีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศโปรตุเกส

ส่งของไปประเทศโปรตุเกส (Portugal)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศโปรตุเกส


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศโปรตุเกสจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศโปรตุเกส

ประเทศโปรตุเกส คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศโปรตุเกสบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศโปรตุเกสบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศโปรตุเกส

การส่งของไปประเทศโปรตุเกสจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 23% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 6% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศโปรตุเกส

โปรตุเกสมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศโปรตุเกสคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศโปรตุเกสมีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศโปรตุเกส มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศโปรตุเกส

การส่งของไปประเทศโปรตุเกส ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศโปรตุเกส

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรโปรตุเกส เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศโปรตุเกส ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ana.pt/en/lis/passenger-guide/plan-your-trip/customs

วิธีส่งของไปประเทศโปรตุเกส

การส่งของไปประเทศไทย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศนอร์เวย์

ส่งของไปประเทศนอร์เวย์ (Norway)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับประเทศนอร์เวย์

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศนอร์เวย์ ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) 
นอกเหนือจากค่าอากร การนำเข้าสินค้ายังมีภาษีขาย), ภาษีสรรพสามิตของสินค้าบางชนิด และค่าธรรมเนียมขาเข้าอื่นๆv
 


อัตราภาษีอากรประเทศนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 25% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศนอร์เวย์บางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศนอร์เวย์

การส่งของไปประเทศนอร์เวย์ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 25%  โดยที่สินค้าบางชนิด เช่นของกินจะเรียกเก็บในอัตราลดลงที่ 14% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กรณีส่งของไปประเทศนอร์เวย์มีมูลค่าไม่เกิน  NOK200 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศนอร์เวย์

การส่งของไปประเทศนอร์เวย์ประเภทเฉพาะเจาะจง จะมีค่าธรรมเนียมขาเข้าอื่นๆ ที่อัตรา 0.5% ของมูลค่ายอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) กรณีส่งของไปประเทศนอร์เวย์ ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศนอร์เวย์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรนอร์เวย์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศนอร์เวย์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.toll.no/en

วิธีส่งของไปประเทศนอร์เวย์

การส่งของไปประเทศนอร์เวย์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์

ส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์   (Netherlands)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์บางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์บางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 21% (เพิ่มขึ้นจาก 19% ในเดือนตุลาคม 2012) โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่นหนังสือ, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 6% 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์มีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 หรือยอดรวมค่าอากรที่ชำระต่อครั้งของการนำเข้า ยอดไม่เกิน EUR10  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)
การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเนเธอร์แลนด์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเนเธอร์แลนด์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/customs/customs

วิธีส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศมอลตา

ส่งของไปประเทศมอลตา  (Malta)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศมอลตา

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศมอลตาจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศมอลตา

ประเทศมอลตาคิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศมอลตาบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศมอลตาบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้ามอลตาอยู่ที่ 18% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 5% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศมอลตา

มอลตามีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศมอลตา คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศมอลตา มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศมอลตา มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา ประเภท ยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศมอลตา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรมอลตา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศมอลตา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://customs.gov.mt

วิธีส่งของไปประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ