BLOG

ภาษีนำเข้าประเทศฟิลิปปินส์

ภาษีนำเข้าประเทศฟิลิปปินส์

ภาษีนำเข้าประเทศฟิลิปปินส์

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

ภาพรวมของการส่งของไปฟิลิปปินส์

เมื่อส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์ ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์ ยังมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).
 

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 65%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 10.5% 
การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์ บางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดย ไม่ต้องเสียภาษีอากร ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ภาษีขายสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์เรียกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 12%) โดยคำนวณจากยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร  (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ คิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF)  สำหรับการส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน USD15 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร  อย่างไรก็ดี ภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงมีการเรียกเก็บ

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์  เช่นรถโดยสาร, เพชรพลอย, แอลกอฮอล์, ยาสูบ จะต้องเสียภาษีจากอัตราที่กำหนด (Ad Valorem Tax) นอกเหนือจากอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราภาษีที่กำหนด (Ad Valorem Tax) ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสินค้า เช่น ราคาเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ หรือปริมาณส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรฟิลิปปินส์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศฟิลิปปินส์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://client.customs.gov.ph/index.php

วิธีส่งของไปฟิลิปปินส์

การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที