BLOG

ภาษีนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

ภาษีนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

ภาษีนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปญี่ปุ่น

ภาพรวมของการส่งของไปญี่ปุ่น

เมื่อส่งของไปประเทศญี่ปุ่น ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระอากรภาษีขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) อย่างไรก็ตามการเก็บอากรของสินค้าบางชนิดขึ้นอยู่กับหน่วยวัดของสินค้า นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศญี่ปุ่นยังมีภาษีขาย และภาษีที่กำหนด (LVS).

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของไปญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น จะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 30%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49% 
การคำนวณเรียกเก็บภาษีบางชนิดขึ้นอยู่กับหน่วยวัดหรือปริมาณที่แตกต่างกันออกไปของสินค้าตามราคาซีไอเอฟ (CIF)
ตัวอย่าง เช่น  “30% หรือ 4,300 เยนต่อคู่ จะใช้เกณฑ์ค่าตัวใดตัวหนึ่งที่สูงกว่ามาคำนวณ” หรือคำนวณจากน้ำหนัก “เยนต่อกิโลกรัม” 
การส่งของไปประเทศญี่ปุ่นบางชนิด สามารถส่งเข้าไปโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น หนังสือ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ

ภาษีขายสำหรับการส่งของไปญี่ปุ่น

การส่งของไปประเทศญี่ปุ่น จะคิดภาษีอุปโภคบริโภค (Consumption Tax) โดยจะเรียกเก็บในอัตรามาตรฐานคือ 5% โดยคำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร

ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของไปญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่อากรและภาษีบริโภคอาจงดเก็บในกรณีดังนี้

  • ไม่มีการเรียกเก็บอากรในกรณีส่งของไปประเทศญี่ปุ่น มียอดรวมของราคาซีไอเอฟ (ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง) มีมูลค่าไม่เกิน JPY10,000  หรือการคำนวณอากรจำนวนรวมไม่เกิน JPY100
  • ไม่เรียกการเก็บภาษีอุปโภคบริโภค (Consumption Tax) ในกรณีส่งของไปประเทศญี่ปุ่น มียอดรวมของราคาซีไอเอฟ (ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง) มีมูลค่าไม่เกิน JPY10,000  หรือการคำนวณภาษีบริโภคจำนวนรวมไม่เกิน JPY100

หมายเหตุ : การส่งของไปประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยกเว้น ภาษีอากรและภาษีบริโภค มีดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตัวอย่างเช่น กระเป๋าถือ, กระเป๋าหูหิ้ว, ถุงมือ
  • เครื่องนุ่งห่มชนิดถัก เช่น เสื้อยืด, เสื้อยืดถักด้วยขนสัตว์
  • รองเท้า เช่น รองเท้าบู๊ตสกี, รองเท้าหนัง, ที่สวมใส่เท้าทำด้วยหนัง 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปญี่ปุ่น

การส่งของไปประเทศญี่ปุ่นบางชนิดมีการเรียกจัดเก็บตามภาษีที่กำหนด (LVS) ในอัตราที่ 10% (ตัวอย่างเช่น ชุดแต่งงาน)

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปญี่ปุ่น

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรญี่ปุ่น เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศญี่ปุ่น ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.go.jp/english

วิธีส่งของไปญี่ปุ่น

การส่งของไปประเทศญี่ปุ่น  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที