ภาษีนำเข้าประเทศมอลตา

ส่งของไปประเทศมอลตา  (Malta)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศมอลตา

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศมอลตาจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศมอลตา

ประเทศมอลตาคิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศมอลตาบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศมอลตาบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้ามอลตาอยู่ที่ 18% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 5% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศมอลตา

มอลตามีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศมอลตา คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศมอลตา มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศมอลตา มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา ประเภท ยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศมอลตา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรมอลตา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศมอลตา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://customs.gov.mt

วิธีส่งของไปประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศลักเซมเบิร์ก

ส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศลักเซมเบิร์ก

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศลักเซมเบิร์ก

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 15% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่นหนังสือจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 3% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์กมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศลักเซมเบิร์ก คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศลักเซมเบิร์ก

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศลักเซมเบิร์ก

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรลักเซมเบิร์ก เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ที่เว็บไซต์  :  https://logistics.public.lu/en/formalities-procedures/agencies/customs-excise-ad.html

วิธีส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศลิทัวเนีย

ส่งของไปประเทศลิทัวเนีย (Lithuania)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศลิทัวเนีย

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศลิทัวเนียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) สินค้านำเข้าเจอร์ซีจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ยังคงต้องชำระ GST

อัตราภาษีอากรประเทศลิทัวเนีย

ประเทศลิทัวเนีย คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย บางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศลิทัวเนียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศลิทัวเนีย

การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 21% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่น หนังสือพิมพ์, นิตยสารและวารสารอื่นๆ จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 9% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี) 

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศลิทัวเนีย

ลิทัวเนียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศลิทัวเนีย คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศลิทัวเนีย มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศลิทัวเนีย

การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศลิทัวเนีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรลิทัวเนีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศลิทัวเนีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://vls.lrmuitine.lt/en/web/lt-customs/electronic-services

วิธีส่งของไปประเทศลิทัวเนีย

การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศลัตเวีย

ส่งของไปประเทศลัตเวีย (Latvia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศลัตเวีย 


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศลัตเวียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) สินค้านำเข้าเจอร์ซีจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ยังคงต้องชำระ GST
 

อัตราภาษีอากรประเทศลัตเวีย

ประเทศลัตเวีย คิดอัตราภาษีอากรของสินค้านำเข้าลัตเวียอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศลัตเวียบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศลัตเวียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้าลัตเวียอยู่ที่ 21% โดยคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศลัตเวีย

ลัตเวียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศลัตเวีย คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศลัตเวีย ทีมีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บ ภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศลัตเวีย ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศลัตเวีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรลัตเวีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศลัตเวีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.vid.gov.lv/en/customs

วิธีส่งของไปประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศเจอร์ซี

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี (Jersey)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับการส่งของเข้าไปประเทศเจอร์ซี


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเจอร์ซีจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
สินค้านำเข้าเจอร์ซีจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ยังคงต้องชำระ GST
 

อัตราภาษีอากรประเทศเจอร์ซี

ประเทศเจอร์ซีคิดอัตราภาษีอากร อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศเจอร์ซีบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศเจอร์ซีบางชนิด ต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีขาย (GST) ประเทศเจอร์ซี

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี จะถูกเรียกเก็บภาษีขายอยู่ที่ 5% โดยคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเจอร์ซี

เจอร์ซีมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีขายเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศเจอร์ซี คิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (หมายถึงมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศเจอร์ซีมีมูลค่าไม่เกิน  EUR240 หรือยอดรวมของค่าอากรไม่เกิน EUR12  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR240 หรือยอดรวมของภาษีขาย (GST) ไม่เกิน EUR12 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีขาย (GST)


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเจอร์ซี

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเจอร์ซี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเจอร์ซี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปในประเทศเจอร์ซี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.gst.gov.je

วิธีส่งของไปประเทศเจอร์ซี

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศไอเซิลออฟแมน

ส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน  (Isle of Man)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศไอเซิลออฟแมน ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศไอเซิลออฟแมน

ประเทศไอเซิลออฟแมนคิดอัตราภาษีอากร อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมนบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมนบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศไอเซิลออฟแมน

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 20% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นเก้าอี้เด็กในรถจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 5% และยังมีสินค้าบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นหนังสือ, เสื้อผ้าเด็กและรองเท้าเด็ก ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)

 

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศไอเซิลออฟแมน

ไอเซิลออฟแมนมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศไอเซิลออฟแมน คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน มีมูลค่าไม่เกิน  EUR135 หรือยอดรวมค่าอากรที่ชำระต่อครั้งของการนำเข้า ยอดไม่เกิน EUR9 จะไม่มีการเรียกเก็บ ภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR15 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศไอเซิลออฟแมน

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) ค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศไอเซิลออฟแมน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรไอเซิลออฟแมน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศไอเซิลออฟแมน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.gov.im/categories/tax-vat-and-your-money/customs-and-excise

วิธีส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศไอร์แลนด์

ส่งของไปประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศไอร์แลนด์

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศไอร์แลนด์ จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศไอร์แลนด์บางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศไอร์แลนด์บางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศไอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศไอร์แลนด์ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 23% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ และวารสารจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 13.5% และยังมีของบางชนิดที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นหนังสือ, เสื้อผ้าเด็กและรองเท้าเด็ก ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์มีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศไอร์แลนด์ คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศไอร์แลนด์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 หรือยอดรวมค่าอากรที่ชำระต่อครั้งของการนำเข้า ยอดไม่เกิน EUR10  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศไอร์แลนด์ ทีมีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศไอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศไอร์แลนด์ ประเภทยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศไอร์แลนด์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรไอร์แลนด์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศไอร์แลนด์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ireland.com/en-us/about-ireland/travel-information/customs-and-borders

วิธีส่งของไปประเทศไอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศไอร์แลนด์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศกรีซ

ส่งของไปประเทศกรีซ (Greece)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศกรีซภาพรวม 


เมื่อส่งของไปประเทศกรีซจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศกรีซ

ประเทศกรีซ คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศกรีซบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศกรีซบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศกรีซ

การส่งของไปประเทศกรีซ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 23% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่นหนังสือจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 6.5% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศกรีซกรีซมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรในกรณีดังนี้ 
ประเทศกรีซ คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศกรีซ มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty) แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงต้องชำระ

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศกรีซ

การส่งของไปประเทศกรีซ ประเภท ยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศกรีซ


สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรกรีซ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการการส่งของเข้าไปประเทศกรีซ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.minfin.gr/web/guest

วิธีส่งของไปประเทศกรีซ

การส่งของไปประเทศกรีซ  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศเยอรมนี

SME SHIPPING บริการ ส่งของไปเยอรมัน ส่งพัสดุไปเยอรมัน เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปเยอรมัน อัตราค่าส่งของไปเยอรมัน ค่าส่งของไปเยอรมัน อัตราค่าส่งพัสดุไปเยอรมัน ค่าส่งพัสดุไปเยอรมัน ค่าส่งไปรษณีย์ไปเยอรมัน ส่ง EMS ไปเยอรมัน ส่งของไปเยอรมันทางเครื่องบิน ส่งของไปเยอรมันทางเรือ ส่งของทางเรือไปเยอรมัน วิธีส่งของไปเยอรมัน ส่งจดหมายไปเยอรมัน ส่งเอกสารไปเยอรมัน ส่งอาหารไปเยอรมัน ภาษีนำเข้าประเทศเยอรมนี

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปเยอรมัน

ภาพรวมของการส่งของไปเยอรมัน

เมื่อส่งของไปประเทศเยอรมนีจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของไปเยอรมัน

ประเทศเยอรมนี คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศเยอรมนีบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศเยอรมนีบางชนิด ต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งของไปเยอรมัน

การส่งของไปประเทศเยอรมนี จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 19% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่น
หนังสือ, หนังสือพิมพ์ และนิตยสารจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 7% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 

ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของไปเยอรมัน

เยอรมนีมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศเยอรมนี คิด สินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศเยอรมนี ที่มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศเยอรมนี ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 อากรและภาษีมูลค่าเพิ่มที่มียอดคำนวณรวมกันไม่เกิน EUR5 จะได้รับการยกเว้น
 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปเยอรมัน

การส่งของไปประเทศเยอรมนี ประเภทยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า

 

SME SHIPPING บริการ ส่งของไปเยอรมัน ส่งพัสดุไปเยอรมัน เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปเยอรมัน อัตราค่าส่งของไปเยอรมัน ค่าส่งของไปเยอรมัน อัตราค่าส่งพัสดุไปเยอรมัน ค่าส่งพัสดุไปเยอรมัน ค่าส่งไปรษณีย์ไปเยอรมัน ส่ง EMS ไปเยอรมัน ส่งของไปเยอรมันทางเครื่องบิน ส่งของไปเยอรมันทางเรือ ส่งของทางเรือไปเยอรมัน วิธีส่งของไปเยอรมัน ส่งจดหมายไปเยอรมัน ส่งเอกสารไปเยอรมัน ส่งอาหารไปเยอรมัน
 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปเยอรมัน


สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเยอรมนี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศเยอรมนี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html

วิธีส่งของไปเยอรมัน

การส่งของไปประเทศเยอรมนี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเรา ง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที