ภาษีนำเข้าประเทศฮ่องกง

ภาษีนำเข้าประเทศฮ่องกง

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปฮ่องกง

ภาพรวมของการส่งของไปฮ่องกง

ฮ่องกงเป็นเมืองท่าปลอดภาษี จึงไม่มีการจัดเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้า (หรือส่งออก) รวมถึงไม่มีภาษีขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับการส่งของเข้าไปภายในประเทศฮ่องกง

ภาษีสรรพสามิตมีการจัดเก็บสำหรับสินค้าซึ่งต้องเสียภาษีอยู่ 4 ประเภทคือสุรา, ยาสูบ, น้ำมัน (Hydrocarbon Oil) และ
สารเมทธิลแอลกอฮอล์

สำหรับสุราจะประเมินค่าอากรแตกต่างกันตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้าโดยยึดหลักการจำแนกออกเป็น 3 หมวดหมู่ที่แตกต่างกันไปตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 

สำหรับยาสูบ, น้ำมัน (Hydrocarbon Oil) และสารเมทธิลแอลกอฮอล์ เรียกเก็บในอัตราเฉพาะของแต่ละชนิดและชำระอากรตามปริมาณ 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปฮ่องกง

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรฮ่องกง เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศฮ่องกง ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.gov.hk/en/home/index.html

วิธีส่งของไปฮ่องกง

การส่งของไปประเทศฮ่องกง  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศจีน

ภาษีนำเข้าประเทศจีน

ส่งของไปจีน

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งพัสดุ ส่งสินค้า ส่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศจีน ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศจีนยังมีภาษีบริโภค (Consumption Tax) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งพัสดุ ส่งสินค้า ส่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

ประเทศจีน จะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 100%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 12.47% การส่งของไปประเทศจีนบางชนิดสามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, กีตาร์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ

ภาษีขายสำหรับการส่งพัสดุ ส่งสินค้า ส่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

การส่งของไปประเทศจีน จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรามาตรฐานคือ 17% หรือเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าที่ 13% สำหรับสินค้าเฉพาะชนิดเจาะจง โดยคำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ และภาษีบริโภค (Consumption Tax)

ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งพัสดุ ส่งสินค้า ส่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

กรณีส่งของไปประเทศจีน ถ้าอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณรวมกันแล้วไม่เกิน RMB50 จะได้รับการยกเว้น 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งพัสดุ ส่งสินค้า ส่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

การส่งของไปประเทศจีน ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, น้ำมันเบนซิน, เพชรพลอยและรถยนต์ จะเรียกเก็บ ภาษีบริโภค (Consumption Tax) โดยเรียกเก็บอยู่ในอัตราระหว่าง 1% ถึง 45% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ (ถ้ามี)

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งพัสดุ ส่งสินค้า ส่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรจีน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศจีน ได้ที่เว็บไซต์  :  http://english.customs.gov.cn

วิธีส่งพัสดุ ส่งสินค้า ส่งของจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

การส่งของไปประเทศจีน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศบังกลาเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศบังกลาเทศ

ส่งของไปประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศบังกลาเทศ


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศบังกลาเทศ  ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศบังกลาเทศ ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ค่าอากรที่เก็บเพิ่มเติม (Supplementary Duty), ค่าอากรปกติ (Regulatory Duty), ภาษีมูลค่าเพิ่มทางการค้า ( Advance Trade VAT) และภาษีรายได้ (Advance Income Tax)

อัตราภาษีอากรประเทศบังกลาเทศ


ภาษีขายประเทศบังกลาเทศประเทศบังกลาเทศคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะเรียกเก็บจากการสินค้านำเข้า ในอัตรามาตรฐานคือ15% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรSupplementary Duty และ Regulatory Duty
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศบังกลาเทศ

ในประเทศบังกลาเทศ ไม่มีอัตราภาษีอากรขั้นต่ำ กล่าวคือ การส่งของไปประเทศบังกลาเทศ ทุกชนิดจะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศบังกลาเทศ

 • การส่งของไปประเทศบังกลาเทศ ชนิดเฉพาะเจาะจง  จะมีค่าอากรที่มีการเรียกเก็บเพิ่ม (Supplementary Duty) ในอัตรา 0% ถึง500% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ
 • การส่งของไปประเทศบังกลาเทศ ชนิดเฉพาะเจาะจง จะมีค่าอากรปกติ (Regulartory Duty) ในอัตรา 5% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ และอากรที่เรียกเก็บเพิ่ม (Supplementary Duty) (ถ้ามี)
 • การส่งของไปประเทศบังกลาเทศ จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มทางการค้า ( Advance Trade VAT) ) ในอัตรา 4% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ
 • การส่งของไปประเทศบังกลาเทศ จะคิดภาษีรายได้ (Advance Income Tax) ในอัตรา 5% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศบังกลาเทศ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรบังกลาเทศ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศบังกลาเทศ ได้ที่เว็บไซต์  :  http://customs.gov.bd/index.jsf
 


วิธีส่งของไปประเทศบังกลาเทศ

การส่งของไปประเทศบังกลาเทศ  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศออสเตรเลีย

ภาษีนำเข้าประเทศออสเตรเลีย

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

ภาพรวมของการส่งของไปออสเตรเลีย

เมื่อส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากร  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาเอฟโอบี (เสียค่าขนส่งจนถึงเรือ), คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากเฉพาะมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวน  นอกเหนือจากอากรสำหรับการส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเช่นภาษีขาย (GST) และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากร (Customs Service Fee).

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียจะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 10% โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6% การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย บางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
 

ภาษีขายสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

ในประเทศออสเตรเลีย GST (ภาษีบริโภค) แทบจะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับการส่งของเข้าไปทุกชนิด สินค้าหลักที่ได้รับการยกเว้นคืออาหารชนิดเฉพาะเจาะจง, อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการยกเว้นภาษี

GST เรียกจัดเก็บ 10% ของมูลค่าภาษีขาเข้า (Taxable Importation / VoTI) ซึ่งรวมยอดทั้งหมดของค่าประเมินภาษีศุลกากร (CV) บวกค่าอากร, ค่าขนส่งและค่าประกันภัย รวมทั้งภาษีเหล้าไวน์ (Wine Equalisation Tax) (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย ไม่มีอัตราภาษีอากรขั้นต่ำ กล่าวคือ การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ที่มีมูลค่าไม่เกิน AUS$1000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้ง GST และค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการขาเข้า (Import Processing Charge).

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย มีการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการขาเข้า (Import Processing Charge) โดยเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทุกชนิดซึ่งมีมูลค่าของสินค้าสูงกว่า AUS$1,000. ยอดรวมทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการนำเข้าและรูปแบบการสำแดงรายการสินค้านำเข้า รายละเอียดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บดังนี้


1) สำหรับสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) ที่มีมูลค่าระหว่าง AUS$1,000 และ 10,000 :

   • สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์ – AUS$40.20
   • สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์ – AUS$50.00
   • สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าโดยการยื่นเอกสาร – AUS$48.85
   • สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าโดยการยื่นเอกสาร – AUS$65.75

2) สำหรับสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) ที่มีมูลค่ามากกว่า AUS$10,000 :

   • สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์หรือโดยการยื่นเอกสาร
   • AUS$122.10
   • สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์หรือโดยการยื่นเอกสาร  – AUS$152.60

3) ภาษีเหล้าไวน์ (Wine Equalisation Tax / WET) เรียกเก็บในอัตรา 29% ของการนำเข้าเหล้าไวน์และเครื่องดื่ม          แอลกอฮอล์

4) ภาษีรถยนต์ (Luxury Car Tax) เรียกเก็บในอัตรา 33% ของยานยนต์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าภาษีอากรที่กำหนดไว้

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรและด่านกรมศุลกากรออสเตรเลีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศออสเตรเลีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://info.australia.gov.au/information-and-services/passports-and-travel/customs-and-quarantine
 

วิธีส่งของไปออสเตรเลีย

การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศเวเนซูเอล่า

ส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า  (Venezuela)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเวเนซูเอล่า

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาเอฟโอบี (เสียค่าขนส่งจนถึงเรือ), คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากเฉพาะมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวน  อย่างไรก็ตาม อากรบางชนิดเรียกเก็บตามส่วนของมูลค่าสินค้าและส่วนของปริมาณสินค้านอกเหนือจากอากรสำหรับการส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีขาย (Sales Tax)

อัตราภาษีอากรประเทศเวเนซูเอล่า

ประเทศเวเนซูเอล่า จะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 40%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 16.95% การส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า บางชนิด สามารถส่งเข้าไปโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น หนังสือ

ภาษีขายประเทศเวเนซูเอล่า

การส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่าจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 12% หรือในอัตราลดลงที่ 8% สำหรบสินค้าบางชนิดโดยคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเวเนซูเอล่า

ประเทศเวเนซูเอล่า จะคิดภาษีอากรขั้นต่ำจาก ราคาเอฟโอบี (หมายถึง มูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กล่าวคือ หากส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า มูลค่าไม่เกิน USD100 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร อย่างไรก็ตามภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงต้องมีการเรียกเก็บตามปกติ

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเวเนซูเอล่า

การส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า ไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรอื่นๆสำหรับสินค้านำเข้า

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเวเนซูเอล่า

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเวเนซูเอล่า เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า ได้ที่เว็บไซต์  :  https://import-export.societegenerale.fr/en/country/venezuela/regulations-customs

วิธีส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า

การส่งของไปประเทศเวเนซูเอล่า  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาษีนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาเอฟโอบี (เสียค่าขนส่งจนถึงเรือ), คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากเฉพาะมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวน  อย่างไรก็ตาม อากรบางชนิดเรียกเก็บตามส่วนของมูลค่าสินค้าและส่วนของปริมาณสินค้านอกเหนือจากอากรสำหรับการส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีการเรียกจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้า (Merchandising Processing Fee), ภาษีขาย (Sales Tax) และภาษีเงินได้ (Internal Revenue Tax)

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริการ จะคิดอัตราภาษีอากรโดยเรียกเก็บแบบ Ad Valorem (as a percentage of value) คือคิดอัตราร้อยละ ของมูลค่าสินค้า หรือแบบเฉพาะเจาะจง (dollars/cents per unit) คือคำนวณราคาต่อหน่วย อัตราภาษีอากรผันแปรจาก 0% ถึง 37.5%อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 5.63% สินค้าบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด หรือภาพวาดและโบราณวัตถุอายุมากกว่า 100 ปี

ภาษีขายประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกาภาษีขายไม่ได้เรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้าโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามด่านศุลกากรของแต่ละรัฐ (Customs & Border Protection (CBP)) สามารถเป็นผู้ดำเนินการแทนในการเรียกเก็บภาษีรัฐจากผู้นำเข้า

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่อัตราภาษีอากรขั้นต่ำ กล่าวคือ การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีมูลค่าไม่เกิน USD200 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา CBP จะเรียกเก็บภาษีระดับสหพันธ์รัฐและค่าธรรมเนียมแทนหน่วยงานสหพันธ์รัฐคล้ายกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ (Internal Revenue Service) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าในการนำเข้า การชำระค่าธรรมเนียมของผู้นำเข้าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนำเข้าและวิธีขนส่ง

 • ภาษีสรรพสามิต (Federal Excise Tax) เรียกเก็บจากสินค้าแอลกอฮอล์และยาสูบ
 • ธรรมเนียมการค้า (Merchandise Processing Fee(MPF)) เรียกเก็บจากการนำสินค้าเข้าเพื่อการค้า (Formal Entries) และเพื่อใช้ส่วนบุคคล (Informal Entries)

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ส่วนบุคคล จะเสียค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ USD2 หรือUSD6 หรือUSD9 ต่อการนำเข้า
ส่วนการการส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการค้า (สำหรับมูลค่าของสินค้าเกิน USD2,500) จะต้องชำระในอัตรา 0.3464% ของยอดรวมมูลค่าสินค้าซึ่งมีอัตราขั้นต่ำ USD250 และขั้นสูงสุดที่  USD485

การขอคืนภาษีอากรประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีชำระภาษีอากรเกินหรือส่งสินค้าคืนไปยังผู้ส่งออก, ผู้นำเข้ามีสิทธิ์ขอคืนภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

ส่งของไปอเมริกา ส่งพัสดุไปอเมริกา เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปอเมริกา ส่งของไป USA อัตราค่าส่งของไปอเมริกา ค่าส่งของไปอเมริกา อัตราค่าส่งพัสดุไปอเมริกา ค่าส่งพัสดุไปอเมริกา ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริกา ส่ง EMS ไปอเมริกา ส่งของไปอเมริกาทางเครื่องบิน ส่งของไปอเมริกาทางเรือ ส่งจดหมายไปอเมริกา ส่งเอกสารไปอเมริกา ส่งอาหารไปอเมริกา

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรและด่านกรมศุลกากรสหรัฐอเมริกา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.cbp.gov

วิธีส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศเปรู

ภาษีนำเข้าประเทศเปรู

ส่งของไปประเทศเปรู (Peru)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเปรู


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเปรู ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศเปรูยังมีภาษีขาย (Sales Tax), ค่าธรรมเนียมเพิ่ม (Additional Fee), ค่าธรรมเนียมสรรพสามิต (Excise), ภาษีเทศบาล (Municipal Tax) และค่าธรรมเนียมตามพิกัดอัตราภาษี (Tariff Surcharge)


อัตราภาษีอากรประเทศเปรู

การส่งของไปประเทศเปรู จะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 11%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 5.78% สินค้าบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น หนังสือ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ


ภาษีขายประเทศเปรู


การส่งของไปประเทศเปรู จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 16% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกภาษีสรรพสามิต และค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่ม (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเปรู


ประเทศเปรู จะคิดภาษีอากรขั้นต่ำจาก ราคาเอฟโอบี (หมายถึง มูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กล่าวคือ หากส่งของไปประเทศเปรู ส่งทางอากาศ (Courier)  มีมูลค่าไม่เกิน USD200 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร ส่วนการนำสินค้าเข้าทางไปรษณีย์จะเรียกเก็บภาษีในอัตราขั้นต่ำที่แตกต่างกัน
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเปรู

 • ค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่ม (Additional Fee) เรียกเก็บในอัตราระหว่าง 0% ถึง 5% คำนวณจากยอดรวมราคาซีไอเอฟ 
  (CIF ) บวกภาษี
 • ภาษีสรรพสามิต (ISC) เรียกเก็บจากสินค้าชนิดบางชนิดในอัตราระหว่าง 0% ถึง 50% คำนวณคำนวณจากยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
 • พิกัดอัตราภาษี (Tariff Surcharge) เรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกันซึ่งคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรและ
  สรรพสามิต (ถ้ามี)
 • ภาษีเทศบาล (Municipal Tax) มีการเรียกเก็บในอัตราระหว่าง 0% ถึง 2% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรบวกสรรพสามิต และอัตราภาษีตามพิกัด (ถ้ามี)
   


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเปรู

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเปรู เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศเปรู ได้ที่เว็บไซต์  :  http://www.sunat.gob.pe/aduanas/version_ingles/aduanetingles.htm


วิธีส่งของไปประเทศเปรู


การส่งของไปประเทศเปรู  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศปานามา

ภาษีนำเข้าประเทศปานามา

ส่งของไปประเทศปานามา ( Panama)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศปานามา

 
ภาพรวม

เมื่อส่งของไปปานามา ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ 
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศปานามา ยังมีภาษีขาย (Sales Tax) และภาษีบริโภค (IST)
 

อัตราภาษีอากรประเทศปานามา


ภาษีขายประเทศปานามา

การส่งของไปประเทศปานามาจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ITBM Tax) โดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 7%, แต่สินค้าบางชนิดจะเรียกเก็บในอัตราที่สูงกว่าที่ 10% และ 15% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศปานามา


 ประเทศปานามา จะคิดภาษีอากรขั้นต่ำจาก ราคาเอฟโอบี (หมายถึง มูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กล่าวคือ หากส่งของไปประเทศปานามา มีมูลค่าไม่เกิน USD50 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร อย่างไรก็ตามภาษี ITBM และ IST ยังคงมีการเรียกเก็บ


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศปานามา


IST (Consumption Tax) เรียกเก็บจากสินค้าชนิดบางชนิดในอัตราระหว่าง 0% ถึง 25% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศปานามา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรปานามา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศปานามา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://customsdutyfree.com/panama
 


วิธีส่งของไปประเทศปานามา

การส่งของไปประเทศปานามา  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศเม็กซิโก

ภาษีนำเข้าประเทศเม็กซิโก

ส่งของไปประเทศเม็กซิโก (Mexico)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศ เม็กซิโก


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเม็กซิโก ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) อย่างไรก็ตามการเก็บอากรของสินค้าบางชนิดขึ้นอยู่กับหน่วยวัด นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศเม็กซิโก ยังมีภาษีขาย, ค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากร (DTA) และภาษีที่เรียกเก็บในบางกรณี
 


อัตราภาษีอากรประเทศเม็กซิโก

การส่งของไปประเทศเม็กซิโก จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีอากร แบบผันแปรจาก 0% ถึง 140.4%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 13.97% สินค้าบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
 


ภาษีขายประเทศเม็กซิโก

การส่งของไปประเทศเม็กซิโก จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 16% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรและ DTA สินค้านำเข้าบางชนิดไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเม็กซิโก

ประเทศเม็กซิโก จะคิดภาษีอากรขั้นต่ำจาก ราคาเอฟโอบี (หมายถึง มูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กล่าวคือ หากส่งของไปประเทศเม็กซิโก มีมูลค่าไม่เกิน  USD50 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากร (DTA).
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเม็กซิโก

การส่งของไปประเทศเม็กซิโก จะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากร (DTA or Customs Processing Fee) โดยเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทุกชนิดในอัตรา 0.08% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร

ภาษีสรรพสามิต เรียกจัดเก็บสินค้าประเภทแอลกอฮอล์และยาสูบ ในอัตราระหว่าง 25% ถึง 160%คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเม็กซิโก

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเม็กซิโก เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศเม็กซิโก ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.sat.gob.mx/home


วิธีส่งของไปประเทศเม็กซิโก

การส่งของไปประเทศเม็กซิโก  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศกัวเตมาลา

ภาษีนำเข้าประเทศกัวเตมาลา

ส่งของไปประเทศกัวเตมาลา (Guatemala)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศกัวเตมาลา


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศกัวเตมาลา ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศกัวเตมาลา ยังมียังมีภาษีขาย (Sales Tax)

อัตราภาษีอากรประเทศกัวเตมาลา


ภาษีขายประเทศกัวเตมาลา

การส่งของไปประเทศกัวเตมาลา จะคิดภาษีขายโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 12% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศกัวเตมาลา

ในประเทศกัวเตมาลา ไม่มีอัตราภาษีอากรขั้นต่ำ กล่าวคือ การส่งของไปประเทศกัวเตมาลาทุกชนิด จะต้องชำระภาษีอากรและ ภาษีขาย
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศกัวเตมาลา

ไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับการส่งของไปประเทศกัวเตมาลา
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศกัวเตมาลา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรกัวเตมาลา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศกัวเตมาลา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://import-export.societegenerale.fr/en/country/guatemala/regulations-customs
 


วิธีส่งของไปประเทศกัวเตมาลา

การส่งของไปประเทศกัวเตมาลา  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที