ภาษีนำเข้าประเทศโรมาเนีย

ส่งของไปประเทศโรมาเนีย (Romania)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศโรมาเนีย

ภาพรวม


เมื่อส่งของไปประเทศโรมาเนียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศโรมาเนีย

ประเทศโรมาเนีย คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศโรมาเนียบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศโรมาเนียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศโรมาเนีย

การส่งของไปประเทศโรมาเนียจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 24% โดยคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)ภาษีอากรขั้นต่ำโรมาเนีย

โรมาเนียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศโรมาเนียคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศโรมาเนีย มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศโรมาเนีย มีมูลค่าไม่เกิน EUR10 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศโรมาเนีย

การส่งของไปประเทศโรมาเนีย ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศโรมาเนีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรโรมาเนีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศโรมาเนีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.ro/en

วิธีส่งของไปประเทศโรมาเนีย

การส่งของไปประเทศโรมาเนีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศโปรตุเกส

ส่งของไปประเทศโปรตุเกส (Portugal)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศโปรตุเกส


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศโปรตุเกสจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศโปรตุเกส

ประเทศโปรตุเกส คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศโปรตุเกสบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศโปรตุเกสบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศโปรตุเกส

การส่งของไปประเทศโปรตุเกสจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 23% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 6% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศโปรตุเกส

โปรตุเกสมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศโปรตุเกสคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศโปรตุเกสมีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศโปรตุเกส มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศโปรตุเกส

การส่งของไปประเทศโปรตุเกส ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศโปรตุเกส

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรโปรตุเกส เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศโปรตุเกส ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ana.pt/en/lis/passenger-guide/plan-your-trip/customs

วิธีส่งของไปประเทศโปรตุเกส

การส่งของไปประเทศไทย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศนอร์เวย์

ส่งของไปประเทศนอร์เวย์ (Norway)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับประเทศนอร์เวย์

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศนอร์เวย์ ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) 
นอกเหนือจากค่าอากร การนำเข้าสินค้ายังมีภาษีขาย), ภาษีสรรพสามิตของสินค้าบางชนิด และค่าธรรมเนียมขาเข้าอื่นๆv
 


อัตราภาษีอากรประเทศนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 25% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศนอร์เวย์บางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศนอร์เวย์

การส่งของไปประเทศนอร์เวย์ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 25%  โดยที่สินค้าบางชนิด เช่นของกินจะเรียกเก็บในอัตราลดลงที่ 14% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กรณีส่งของไปประเทศนอร์เวย์มีมูลค่าไม่เกิน  NOK200 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศนอร์เวย์

การส่งของไปประเทศนอร์เวย์ประเภทเฉพาะเจาะจง จะมีค่าธรรมเนียมขาเข้าอื่นๆ ที่อัตรา 0.5% ของมูลค่ายอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) กรณีส่งของไปประเทศนอร์เวย์ ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศนอร์เวย์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรนอร์เวย์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศนอร์เวย์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.toll.no/en

วิธีส่งของไปประเทศนอร์เวย์

การส่งของไปประเทศนอร์เวย์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์

ส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์   (Netherlands)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์บางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์บางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 21% (เพิ่มขึ้นจาก 19% ในเดือนตุลาคม 2012) โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่นหนังสือ, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 6% 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์มีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 หรือยอดรวมค่าอากรที่ชำระต่อครั้งของการนำเข้า ยอดไม่เกิน EUR10  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)
การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเนเธอร์แลนด์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเนเธอร์แลนด์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/customs/customs

วิธีส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศมอลตา

ส่งของไปประเทศมอลตา  (Malta)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศมอลตา

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศมอลตาจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศมอลตา

ประเทศมอลตาคิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศมอลตาบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศมอลตาบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้ามอลตาอยู่ที่ 18% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 5% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศมอลตา

มอลตามีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศมอลตา คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศมอลตา มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศมอลตา มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา ประเภท ยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศมอลตา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรมอลตา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศมอลตา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://customs.gov.mt

วิธีส่งของไปประเทศมอลตา

การส่งของไปประเทศมอลตา  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศลักเซมเบิร์ก

ส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศลักเซมเบิร์ก

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศลักเซมเบิร์ก

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 15% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่นหนังสือจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 3% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์กมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศลักเซมเบิร์ก คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศลักเซมเบิร์ก

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศลักเซมเบิร์ก

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรลักเซมเบิร์ก เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ที่เว็บไซต์  :  https://logistics.public.lu/en/formalities-procedures/agencies/customs-excise-ad.html

วิธีส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศลิทัวเนีย

ส่งของไปประเทศลิทัวเนีย (Lithuania)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศลิทัวเนีย

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศลิทัวเนียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) สินค้านำเข้าเจอร์ซีจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ยังคงต้องชำระ GST

อัตราภาษีอากรประเทศลิทัวเนีย

ประเทศลิทัวเนีย คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย บางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศลิทัวเนียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศลิทัวเนีย

การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 21% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่น หนังสือพิมพ์, นิตยสารและวารสารอื่นๆ จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 9% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี) 

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศลิทัวเนีย

ลิทัวเนียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศลิทัวเนีย คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศลิทัวเนีย มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศลิทัวเนีย

การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศลิทัวเนีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรลิทัวเนีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศลิทัวเนีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://vls.lrmuitine.lt/en/web/lt-customs/electronic-services

วิธีส่งของไปประเทศลิทัวเนีย

การส่งของไปประเทศลิทัวเนีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศลัตเวีย

ส่งของไปประเทศลัตเวีย (Latvia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศลัตเวีย 


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศลัตเวียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) สินค้านำเข้าเจอร์ซีจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ยังคงต้องชำระ GST
 

อัตราภาษีอากรประเทศลัตเวีย

ประเทศลัตเวีย คิดอัตราภาษีอากรของสินค้านำเข้าลัตเวียอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศลัตเวียบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศลัตเวียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้าลัตเวียอยู่ที่ 21% โดยคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศลัตเวีย

ลัตเวียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศลัตเวีย คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศลัตเวีย ทีมีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บ ภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศลัตเวีย ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศลัตเวีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรลัตเวีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศลัตเวีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.vid.gov.lv/en/customs

วิธีส่งของไปประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศเจอร์ซี

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี (Jersey)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับการส่งของเข้าไปประเทศเจอร์ซี


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเจอร์ซีจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
สินค้านำเข้าเจอร์ซีจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ยังคงต้องชำระ GST
 

อัตราภาษีอากรประเทศเจอร์ซี

ประเทศเจอร์ซีคิดอัตราภาษีอากร อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศเจอร์ซีบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศเจอร์ซีบางชนิด ต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีขาย (GST) ประเทศเจอร์ซี

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี จะถูกเรียกเก็บภาษีขายอยู่ที่ 5% โดยคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเจอร์ซี

เจอร์ซีมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีขายเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศเจอร์ซี คิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (หมายถึงมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศเจอร์ซีมีมูลค่าไม่เกิน  EUR240 หรือยอดรวมของค่าอากรไม่เกิน EUR12  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR240 หรือยอดรวมของภาษีขาย (GST) ไม่เกิน EUR12 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีขาย (GST)


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเจอร์ซี

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเจอร์ซี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเจอร์ซี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปในประเทศเจอร์ซี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.gst.gov.je

วิธีส่งของไปประเทศเจอร์ซี

การส่งของไปประเทศเจอร์ซี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศอิตาลี

ส่งของไปประเทศอิตาลี (Italy)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศอิตาลีภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศอิตาลี จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศอิตาลี

ประเทศอิตาลีคิดอัตราภาษีอากร อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศอิตาลีบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศอิตาลีบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศอิตาลี

การส่งของไปประเทศอิตาลี จะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 22% โดยมีสินค้าไม่กี่ชนิดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 10% หรือ 4% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศอิตาลี

อิตาลีมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศอิตาลี คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีการส่งของไปประเทศอิตาลีที่มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศอิตาลี ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศอิตาลี

การส่งของไปประเทศอิตาลีประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศอิตาลี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรอิตาลี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศอิตาลี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.adm.gov.it/portale/en/web/guest/home-english

วิธีส่งของไปประเทศอิตาลี

การส่งของไปประเทศอิตาลี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ