ภาษีนำเข้าประเทศคอสตาริกา

ภาษีนำเข้าประเทศคอสตาริกา

ส่งของไปประเทศคอสตาริกา (Costa Rica)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศคอสตาริกา


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศคอสตาริกา ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศคอสตาริกา ยังมีภาษีขาย (Sales Tax), ภาษีบริโภค (Consumption Tax), ค่าภาษีตามที่กำหนด (GE, Golfito Tax & Law 6946)

อัตราภาษีอากรประเทศคอสตาริกา

ภาษีขายประเทศคอสตาริกา

การส่งของไปประเทศคอสตาริกา จะมีการคิดภาษีขายโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 13% หรือเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าสำหรับสินค้าบางชนิดโดยเรียกเก็บวิธีคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF), อากร, ภาษีบริโภค (Consumption Tax), และภาษีตามที่กำหนด (GE, & aw 6946)ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศคอสตาริกา

ในคอสตาริกา ไม่มีภาษีอากรขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศคอสตาริกาทุกชนิดจะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้าภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศคอสตาริกา

 • ภาษีบริโภค (Consumption Fee) เรียกจัดเก็บสินค้าบางประเภท ในอัตราระหว่าง 0% ถึง 95%  ซึ่งคำนวณตามราคา
  ซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
 • GE (Vat on estimated earnings) คือภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บจากสินค้าบางประเภทในอัตราระหว่าง 0% ถึง 125% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF), ภาษีบริโภค (Consumption Tax), ภาษีที่กำหนด (Law 6946, & Agrar Tax)
 • Golfito Tax (Tourism Development Tax) มีการเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจการท่องเที่ยวในอัตราระหว่าง 1% และ 30%
  ซึ่งคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
 • Law 6946 (National Emergency Law) จะเรียกเก็บจากการนำเข้าทั้งหมดในอัตราระหว่าง 0% ถึง 1% %  ซึ่งคำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF)
   


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศคอสตาริกา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรคอสตาริกา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศคอสตาริกา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.privacyshield.gov/article?id=Costa-Rica-customs-regulationsวิธีส่งของไปประเทศคอสตาริกา

การส่งของไปประเทศคอสตาริกา  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศโคลอมเบีย

ภาษีนำเข้าประเทศโคลอมเบีย

ส่งของไปประเทศโคลอมเบีย (Colombia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศโคลอมเบีย

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศโคลอมเบีย ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัย และค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศโคลอมเบียยังมีภาษีขาย (Sales Tax) และภาษีเรียกเก็บพิเศษบางกรณี

อัตราภาษีอากรประเทศโคลอมเบีย

การส่งของไปประเทศโคลอมเบีย จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีอากร แบบผันแปรจาก 0% ถึง 35%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 22.27% โดยที่สินค้าบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น หนังสือ

ภาษีขายประเทศโคลอมเบีย

ในโคลอมเบียจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 16% หรือเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าสำหรับสินค้าบางชนิดโดยเรียกเก็บวิธีคำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรและภาษีเรียกเก็บพิเศษบางกรณี (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศโคลอมเบีย

ในโคลอมเบียไม่มีภาษีอากรขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศโคลอมเบียทุกชนิด จะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศโคลอมเบีย

การส่งของไปประเทศโคลอมเบียทุกชนิด จะเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด (Statistical Fee) เรียกเก็บในอัตรา 0.05% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
อัตราค่าธรรมเนียมในการส่งของไปประเทศโคลอมเบียแต่ละครั้งจะเรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน USD500
ภาษีสรรพสามิต เรียกจัดเก็บสินค้าประเภทแอลกอฮอล์และยาสูบ ในอัตราระหว่าง 20% ถึง 55%คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศโคลอมเบีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรโคลอมเบีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศโคลอมเบีย ได้ที่เว็บไซต์  :  http://unlesacolombia.website/customs/#1497303777365-e05d55c4-7b38 

วิธีส่งของไปประเทศโคลอมเบีย

การส่งของไปประเทศโคลอมเบีย SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศชิลี

ภาษีนำเข้าประเทศชิลี

ส่งของไปประเทศชิลี (Chile)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศชิลี


ภาพรวม 

เมื่อส่งของไปประเทศชิลี ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศชิลียังมีภาษีขาย, และภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย หรือประเภทเครื่องดื่ม (Luxury Tax or Beverage Tax).


อัตราภาษีอากรประเทศชิลี

การส่งของไปประเทศชิลี จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีอากร โดยจะเรียกเก็บจากสินค้าทุกชนิด โดยอัตราภาษีอากรของชิลี เฉลี่ยอยู่ที่ 6 %

ภาษีขายประเทศชิลี

การส่งของไปประเทศชิลีจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเรียกเก็บในอัตรา 19% ของยอดรวมมูลค่าซีไอเอฟบวกอากรภาษีอากรขั้นต่ำประเทศชิลี


ประเทศชิลี จะคิดภาษีอากรขั้นต่ำจาก ราคาเอฟโอบี (หมายถึง มูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กล่าวคือ หากส่งของไปประเทศชิลี มีมูลค่าไม่เกิน USD30 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร และ ค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (Classification Charge) แต่ยังคงต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศชิลี

 • การส่งของไปประเทศชิลีจะมีค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (Classification Charge) มีการเรียกเก็บในอัตราที่ 1% ของมูลค่าราคาซีไอเอฟ (CIF) ในกรณีที่ราคาสินค้าเอฟโอบี (FOB) มีมูลค่ามากกว่า USD30
 • ภาษีสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Tax) จะคำนวณจากยอด CIFD คือมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง บวกกับค่าอากร (CIF + Duty) เรียกเก็บในอัตราที่ 15% ของสินค้า อย่างเช่น เครื่องเพชรพลอย และอัตราที่ 50% ของสินค้าเช่นดอกไม้เพลิง
 • ภาษีอากรประเภทเครื่องดื่ม (Beverage Tax) ) จะคำนวณจากยอด CIFD คือมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง บวกกับค่าอากร (CIF + Duty) เรียกเก็บในอัตราที่ 13%, 15% และ 27% ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศชิลี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรชิลี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศชิลี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.otc-global.com/en/south-america/chile/moving-to-chile/customs-regulations-in-chile

วิธีส่งของไปประเทศชิลี

การส่งของไปประเทศชิลี SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศบราซิล

ภาษีนำเข้าประเทศบราซิล

ส่งของไปประเทศบราซิล (Brazil)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับสิ่งของเข้าไปประเทศบราซิล


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศบราซิล ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศบราซิล  ยังมีภาษีที่กำหนดในประเทศคือ State Sales Tax (ICMS), Federal Tax (PIS PASEPCOFINS), Excise Tax (IPI) ซึ่งเรียกเก็บเฉพาะเจาะจงสินค้า นอกจากนั้นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บรักษาสินค้า, ค่าธรรมเนียมการจัดการทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยาน และค่าธรรมเนียมสำแดงสินค้าอัตราภาษีอากรประเทศบราซิล

อัตราภาษีอากรในบราซิลผันแปรจาก 0% ถึง 35%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 16.96% อย่างไรก็ตามบราซิลคำนวณภาษีขาเข้าแบบระบบเรียบง่าย (Simplified Tax Regime) อย่างเช่นการ การส่งของเข้าไปประเทศบราซิล มีมูลค่าระหว่าง USD50  ถึง USD3,000 ภาษีขาเข้าจะเรียกเก็บในอัตราคงที่ 60% ของมูลค่าสินค้านำเข้าซีไอเอฟภาษีขายประเทศบราซิล

ICMS คืออัตราภาษีขายเรียกเก็บของรัฐ (State Sales Tax) เพราะฉะนั้นอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามรัฐในบราซิล ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มในรัฐทั้งหมดของประเทศ และอัตราภาษีเรียกเก็บขึ้นอยู่กลุ่มซึ่งแต่รัฐสังกัดอยู่ อัตรากำหนดใช้ดังนี้

 • กลุ่ม 1 = 17%
 • กลุ่ม 2 = 18%
 • กลุ่ม 3 = 19%

กลุ่มข้างต้นประกอบด้วยรัฐต่อไปนี้

กลุ่ม 1 = AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, FN, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO   กลุ่ม 2 = MG, PR, SP
กลุ่ม 3 = RJ

ICMS คำนวณตามราคาซีไอเอฟ ภาษีอากร, ภาษีสรรพสามิตและภาษีอากรตามที่กำหนด (Federal Tax) 
ด้วยระบบเรียบง่ายในการเรียกจัดเก็บภาษี, ICMSเรียกจัดเก็บภาษีในอัตราที่ 18% ของยอดรวมราคาซีไอเอฟ
และคำนวณภาษีขาเข้า (Import Tax) ตามสินค้ามูลค่าระหว่าง USD50 ถึง USD3,000.


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศบราซิล

ไม่มีภาษีอากรขั้นต่ำในบราซิล  การส่งของเข้าไปประเทศบราซิล โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ (ออนไลน์หรือโทรศัพท์) สินค้านำเข้าทางไปรษณีย์มีมูลค่าไม่เกิน  USD50 โดยที่ผู้ส่งและผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศบราซิล

IPI (Federal Excise Tax) เป็นภาษีเฉพาะที่เรียกเก็บอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% ถึง 300% และคำนวณตามราคาซีไอเอฟPIS, PASEP และ COFINS คือภาษีเฉพาะซึ่งคำนวณตามราคาซีไอเอฟ บวกอากรและ IPI ถ้ามี

 • ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาสินค้า (Storage Fee) : 1% ของราคาซีไอเอฟและอากร
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการทางอากาศ (Air Handling Fee) : BRL 0.015 ต่อกิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยาน (Airport Fee) : 50% คำนวณจากยอดรวมค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดการทางอากาศ
 • ค่าธรรมเนียมสำแดงสินค้า (Declaration Fee) : จัดเก็บในอัตราคงที่ BRL 30 ต่อเที่ยวสถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศบราซิล

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรบราซิล เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศบราซิล ได้ที่เว็บไซต์  :  http://pretoria.itamaraty.gov.br/en-us/customs_regulations_in_brazil.xml


วิธีส่งของไปประเทศบราซิล

การส่งของไปประเทศบราซิล  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศอาร์เจนติน่า

ภาษีนำเข้าประเทศอาร์เจนติน่า

ส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า (Argentina)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศอาร์เจนติน่า


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า ยังมีภาษีขาย (Sales Tax), ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด (Statistical Fee) และภาษีเรียกเก็บพิเศษบางกรณี

อัตราภาษีอากรประเทศอาร์เจนติน่า

การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีอากร แบบผันแปรจาก 0% ถึง 35%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 22.27% แต่มีสินค้าบางชนิด ที่สามารถนำเข้าไปโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น หนังสือ

ภาษีขายประเทศอาร์เจนติน่า

การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า จะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทุกชนิดในอัตรามาตรฐานคือ 21% หรือเรียกเก็บในอัตราลดลงระหว่าง 0% ถึง 10.5% อัตราภาษีนำเข้าคำนวณตามราคาซีไอเอฟ, ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด (Statistical Tax) และภาษีเรียกเก็บพิเศษบางกรณี (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศอาร์เจนติน่า

ในอาร์เจนติน่าไม่มีอัตราภาษีอากรขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่าทุกชนิด จะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศอาร์เจนติน่า

การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม (Statistical Fee) จากสินค้านำเข้าทุกชนิดในอัตรา 0.05% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อการนำเข้าคือ USD500.00

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศอาร์เจนติน่า

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรอาร์เจนติน่า เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งเข้าไปประเทศอาร์เจนติน่า ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.otc-global.com/en/south-america/argentina/moving-to-argentina/customs-regulations-in-argentina


วิธีส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า

การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศเกาหลีใต้

ภาษีนำเข้าประเทศเกาหลีใต้

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเกาหลีใต้

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ ผู้รับจำเป็นจำต้องชำระค่าภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีขาย (Sales Tax), ภาษีการศึกษา (Education Tax), ภาษีที่กำหนด (STRD Tax), ภาษียานพาหนะ(Transportation Tax), ภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax) และเรียกเก็บภาษีสุรา (Liquor Tax) ในบางกรณี

อัตราภาษีอากรประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 40%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17% 
การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้บางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่นหนังสือ
 

ภาษีขายประเทศเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรามาตรฐานคือ 10% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรและ ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเกาหลีใต้

การส่งของเข้าไปประเทศเกาหลีใต้ จะคิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF)  โดยการส่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน KRW150,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ จะมีการจัดเรียกเก็บ ภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax) จากสินค้าเฉพาะเจาะจงในอัตราตามวิธีที่กำหนด (Ad Valorem) ระหว่าง 5% ถึง 20% ของยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร การเก็บภาษีของสินค้าบางชนิดอาจจัดเก็บพิเศษ เช่นคำนวณจากหน่วยวัด

STRD (Special Tax for Rural Development) ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเฉพาะเจาะจงในอัตรา 10% ของภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax).

ภาษียานพาหนะ (Transportation Tax) การเรียกเก็บภาษีขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้านำเข้า

ภาษีสุรา เรียกเก็บจากการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อัตราระหว่าง 5% ถึง 72% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร หรือคิดจากวิธีพิเศษ เช่น  ต่อกิโลกรัม

ภาษีการศึกษา (Education Tax) เรียกจัดเก็บในอัตราระหว่าง 10% ถึง  30% โดยใช้ฐานการคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่งของภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax), หรือภาษีสุรา (Liquor Tax), หรือภาษียานพาหนะ (Transportation Tax)

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเกาหลีใต้

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเกาหลีใต้ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศเกาหลีใต้ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.go.kr/english/main.do

วิธีส่งของไปเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที