ภาษีนำเข้าประเทศไต้หวัน

ภาษีนำเข้าประเทศไต้หวัน

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปไต้หวัน

ภาพรวมของการส่งของไปไต้หวัน

เมื่อส่งของไปประเทศไต้หวัน ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากร ขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศไต้หวัน ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีขาย (Sales Tax), ภาษีส่งเสริมการขาย (Trade Promotion Tax), ภาษีสินค้า (Commodity Tax), และภาษีสรรพสามิต (Excise) เรียกเก็บบางกรณีในรูปแบบชองภาษีสุรา (Liquor Tax) และภาษียาสูบ (Tobacco Tax) ซึ่งภาษีสวัสดิภาพ (Health Welfare Tax) จะมีการจัดเก็บเพิ่มของการนำเข้ายาสูบ

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

ประเทศไต้หวัน จะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 30%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 6.52% 
การส่งของไปประเทศไต้หวันบางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร ตัวอย่างเช่น หนังสือ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
 

ภาษีขายสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

การส่งของไปประเทศไต้หวัน จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม จากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 5% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร, ภาษีสินค้า (Commodity Tax) และภาษีสรรสามิต (ถ้ามี)
 

ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

การส่งของไปประเทศไต้หวัน จะคิดสินค้านำเข้าในราคาซีไอเอฟ (CIF)  โดยการส่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน TWD3,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร  อย่างไรก็ดี ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ยังคงมีการเรียกเก็บ

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

การส่งของไปประเทศไต้หวัน จะเรียกเก็บภาษีส่งเสริมการขาย (Trade Promotion Tax) ในอัตราที่ 0.04% ของยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) (ต่อเมื่อมียอดรวม >= TWD100)
การส่งของไปประเทศไต้หวันจะเรียกเก็บภาษีสินค้า (Commodity Tax) ในอัตราที่แตกต่างขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า คำนวณจากยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
การส่งของไปประเทศไต้หวันจะเรียกเก็บภาษีสุรา (Liquor Tax) จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน่วยวัด (ลิตร)
การส่งของไปประเทศไต้หวันจะเรียกเก็บภาษียาสูบ (Tobacco Tax) การเก็บภาษีขึ้นอยู่กับปริมาณของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (TWD590 ต่อกิโลกรัม)
การส่งของไปประเทศไต้หวันจะเรียกเก็บภาษีสวัสดิภาพ (Health Welfare Tax) จัดเก็บภาษีเพิ่มจากการนำเข้ายาสูบ โดยคำนวณตามปริมาณยาสูบ TWD250 ต่อกิโลกรัม)

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรไต้หวัน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศไต้หวัน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://eweb.customs.gov.tw

วิธีส่งของไปไต้หวัน

การส่งของไปประเทศไต้หวัน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที