ภาษีนำเข้าประเทศอาร์เจนติน่า

ภาษีนำเข้าประเทศอาร์เจนติน่า

ส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า (Argentina)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศอาร์เจนติน่า


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า ยังมีภาษีขาย (Sales Tax), ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด (Statistical Fee) และภาษีเรียกเก็บพิเศษบางกรณี

อัตราภาษีอากรประเทศอาร์เจนติน่า

การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีอากร แบบผันแปรจาก 0% ถึง 35%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 22.27% แต่มีสินค้าบางชนิด ที่สามารถนำเข้าไปโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น หนังสือ

ภาษีขายประเทศอาร์เจนติน่า

การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า จะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทุกชนิดในอัตรามาตรฐานคือ 21% หรือเรียกเก็บในอัตราลดลงระหว่าง 0% ถึง 10.5% อัตราภาษีนำเข้าคำนวณตามราคาซีไอเอฟ, ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด (Statistical Tax) และภาษีเรียกเก็บพิเศษบางกรณี (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศอาร์เจนติน่า

ในอาร์เจนติน่าไม่มีอัตราภาษีอากรขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่าทุกชนิด จะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศอาร์เจนติน่า

การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม (Statistical Fee) จากสินค้านำเข้าทุกชนิดในอัตรา 0.05% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อการนำเข้าคือ USD500.00

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศอาร์เจนติน่า

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรอาร์เจนติน่า เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งเข้าไปประเทศอาร์เจนติน่า ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.otc-global.com/en/south-america/argentina/moving-to-argentina/customs-regulations-in-argentina


วิธีส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า

การส่งของไปประเทศอาร์เจนติน่า  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ภาษีนำเข้าประเทศเกาหลีใต้

ภาษีนำเข้าประเทศเกาหลีใต้

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเกาหลีใต้

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ ผู้รับจำเป็นจำต้องชำระค่าภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีขาย (Sales Tax), ภาษีการศึกษา (Education Tax), ภาษีที่กำหนด (STRD Tax), ภาษียานพาหนะ(Transportation Tax), ภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax) และเรียกเก็บภาษีสุรา (Liquor Tax) ในบางกรณี

อัตราภาษีอากรประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 40%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17% 
การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้บางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่นหนังสือ
 

ภาษีขายประเทศเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรามาตรฐานคือ 10% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรและ ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเกาหลีใต้

การส่งของเข้าไปประเทศเกาหลีใต้ จะคิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF)  โดยการส่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน KRW150,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ จะมีการจัดเรียกเก็บ ภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax) จากสินค้าเฉพาะเจาะจงในอัตราตามวิธีที่กำหนด (Ad Valorem) ระหว่าง 5% ถึง 20% ของยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร การเก็บภาษีของสินค้าบางชนิดอาจจัดเก็บพิเศษ เช่นคำนวณจากหน่วยวัด

STRD (Special Tax for Rural Development) ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเฉพาะเจาะจงในอัตรา 10% ของภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax).

ภาษียานพาหนะ (Transportation Tax) การเรียกเก็บภาษีขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้านำเข้า

ภาษีสุรา เรียกเก็บจากการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อัตราระหว่าง 5% ถึง 72% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร หรือคิดจากวิธีพิเศษ เช่น  ต่อกิโลกรัม

ภาษีการศึกษา (Education Tax) เรียกจัดเก็บในอัตราระหว่าง 10% ถึง  30% โดยใช้ฐานการคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่งของภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax), หรือภาษีสุรา (Liquor Tax), หรือภาษียานพาหนะ (Transportation Tax)

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเกาหลีใต้

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเกาหลีใต้ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศเกาหลีใต้ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.go.kr/english/main.do

วิธีส่งของไปเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที