ภาษีนำเข้าประเทศไอเซิลออฟแมน

ส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน  (Isle of Man)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศไอเซิลออฟแมน ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศไอเซิลออฟแมน

ประเทศไอเซิลออฟแมนคิดอัตราภาษีอากร อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมนบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมนบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศไอเซิลออฟแมน

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 20% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นเก้าอี้เด็กในรถจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 5% และยังมีสินค้าบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นหนังสือ, เสื้อผ้าเด็กและรองเท้าเด็ก ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)

 

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศไอเซิลออฟแมน

ไอเซิลออฟแมนมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศไอเซิลออฟแมน คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน มีมูลค่าไม่เกิน  EUR135 หรือยอดรวมค่าอากรที่ชำระต่อครั้งของการนำเข้า ยอดไม่เกิน EUR9 จะไม่มีการเรียกเก็บ ภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR15 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศไอเซิลออฟแมน

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) ค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศไอเซิลออฟแมน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรไอเซิลออฟแมน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศไอเซิลออฟแมน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.gov.im/categories/tax-vat-and-your-money/customs-and-excise

วิธีส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน

การส่งของไปประเทศไอเซิลออฟแมน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ