ภาษีนำเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์

ส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์   (Netherlands)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์บางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์บางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 21% (เพิ่มขึ้นจาก 19% ในเดือนตุลาคม 2012) โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่นหนังสือ, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 6% 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์มีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 หรือยอดรวมค่าอากรที่ชำระต่อครั้งของการนำเข้า ยอดไม่เกิน EUR10  จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)
การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเนเธอร์แลนด์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเนเธอร์แลนด์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/customs/customs

วิธีส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศเนเธอร์แลนด์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ