ภาษีนำเข้าประเทศฮ่องกง

ภาษีนำเข้าประเทศฮ่องกง

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปฮ่องกง

ภาพรวมของการส่งของไปฮ่องกง

ฮ่องกงเป็นเมืองท่าปลอดภาษี จึงไม่มีการจัดเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้า (หรือส่งออก) รวมถึงไม่มีภาษีขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับการส่งของเข้าไปภายในประเทศฮ่องกง

ภาษีสรรพสามิตมีการจัดเก็บสำหรับสินค้าซึ่งต้องเสียภาษีอยู่ 4 ประเภทคือสุรา, ยาสูบ, น้ำมัน (Hydrocarbon Oil) และ
สารเมทธิลแอลกอฮอล์

สำหรับสุราจะประเมินค่าอากรแตกต่างกันตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้าโดยยึดหลักการจำแนกออกเป็น 3 หมวดหมู่ที่แตกต่างกันไปตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 

สำหรับยาสูบ, น้ำมัน (Hydrocarbon Oil) และสารเมทธิลแอลกอฮอล์ เรียกเก็บในอัตราเฉพาะของแต่ละชนิดและชำระอากรตามปริมาณ 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปฮ่องกง

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรฮ่องกง เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศฮ่องกง ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.gov.hk/en/home/index.html

วิธีส่งของไปฮ่องกง

การส่งของไปประเทศฮ่องกง  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที