ภาษีนำเข้าประเทศลัตเวีย

ส่งของไปประเทศลัตเวีย (Latvia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศลัตเวีย 


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศลัตเวียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) สินค้านำเข้าเจอร์ซีจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ยังคงต้องชำระ GST
 

อัตราภาษีอากรประเทศลัตเวีย

ประเทศลัตเวีย คิดอัตราภาษีอากรของสินค้านำเข้าลัตเวียอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศลัตเวียบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศลัตเวียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้าลัตเวียอยู่ที่ 21% โดยคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศลัตเวีย

ลัตเวียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศลัตเวีย คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศลัตเวีย ทีมีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บ ภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศลัตเวีย ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศลัตเวีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรลัตเวีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศลัตเวีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.vid.gov.lv/en/customs

วิธีส่งของไปประเทศลัตเวีย

การส่งของไปประเทศลัตเวีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ