ภาษีนำเข้าประเทศอิตาลี

ส่งของไปประเทศอิตาลี (Italy)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศอิตาลีภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศอิตาลี จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศอิตาลี

ประเทศอิตาลีคิดอัตราภาษีอากร อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศอิตาลีบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศอิตาลีบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศอิตาลี

การส่งของไปประเทศอิตาลี จะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 22% โดยมีสินค้าไม่กี่ชนิดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 10% หรือ 4% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศอิตาลี

อิตาลีมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศอิตาลี คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีการส่งของไปประเทศอิตาลีที่มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศอิตาลี ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศอิตาลี

การส่งของไปประเทศอิตาลีประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศอิตาลี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรอิตาลี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศอิตาลี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.adm.gov.it/portale/en/web/guest/home-english

วิธีส่งของไปประเทศอิตาลี

การส่งของไปประเทศอิตาลี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศฮังการี

ส่งของไปประเทศฮังการี (Hungary)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศฮังการี

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศฮังการี จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศฮังการี

ประเทศฮังการีคิดอัตราภาษีอากรของอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศฮังการีบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศฮังการีบางชนิด ต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศฮังการี

การส่งของไปประเทศฮังการี จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 27% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่นหนังสือจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 5% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศฮังการี

ฮังการีมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศฮังการี คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศฮังการี ทีมีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศฮังการี ทีมีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศฮังการี

การส่งของไปประเทศฮังการีประเภท ยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และ ค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศฮังการี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรฮังการี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศฮังการี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://en.nav.gov.hu

วิธีส่งของไปประเทศฮังการี

การส่งของไปประเทศเกิร์นซี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศเกิร์นซี

ส่งของไปประเทศเกิร์นซี (Guernsey)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเกิร์นซี


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเกิร์นซี จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
สินค้านำเข้าเกิร์นซีจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษี
 


อัตราภาษีอากรประเทศเกิร์นซี

ประเทศเกิร์นซี คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศเกิร์นซีบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศเกิร์นซี ต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


ภาษีขายประเทศเกิร์นซี

ในการส่งของไปประเทศเกิร์นซี จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีขาย 
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเกิร์นซี

ไม่มีอัตราขั้นต่ำในเกิร์นซีกล่าวคือการส่งของไปประเทศเกิร์นซีทุกชนิด จะต้องชำระภาษีอากร โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเกิร์นซี

การส่งของไปประเทศเกิร์นซี ประเภท ยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเกิร์นซี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเกิร์นซี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศเกิร์นซี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.gov.gg/article/153086/Customs-and-Excise-Duties-and-Rates

วิธีส่งของไปประเทศเกิร์นซี

การส่งของไปประเทศเกิร์นซี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศโครเอเชีย

ส่งของไปประเทศโครเอเชีย (Croatia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศโครเอเชีย

ภาพรวม

เมื่อส่งของของไปประเทศโครเอเชียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศโครเอเชีย

ในโครเอเชีย คิดภาษีอากรของอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศโครเอเชียบางชนิด สามารถส่งไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศโครเอเชียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศโครเอเชีย

การส่งของไปประเทศโครเอเชีย จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 25% โดยคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากร (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศโครเอเชีย

โครเอเชียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศโครเอเชีย คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศโครเอเชีย มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศโครเอเชีย มีมูลค่าไม่เกิน  EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศโครเอเชีย

การส่งของไปประเทศโครเอเชีย จะเรียกภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) จากสินค้าตัวอย่างยาสูบและแอลกอฮอล์

ค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศโครเอเชีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรโครเอเชีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศโครเอเชีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://carina.gov.hr/en

วิธีส่งของไปประเทศโครเอเชีย

การส่งของไปประเทศโครเอเชีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ