BLOG

ภาษีนำเข้าประเทศแอฟริกาใต้

ภาษีนำเข้าประเทศแอฟริกาใต้

 

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับการส่งของเข้าไปประเทศแอฟริกาใต้


ภาพรวมส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa)

เมื่อส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้ ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ การคำนวณอัตราภาษีนำเข้า จะคิดจากราคาเอฟโอบี (Free On Board), คือการชำระภาษีอากรจะคำนวณจากราคาของสินค้านำเข้าไปเต็มจำนวนเท่านั้น (เสียค่าขนส่งจนถึงเรือ) อย่างไรก็ตาม ภาษีอากรบางชนิดคำนวณโดยยึดหลักมูลค่าและปริมาณของสินค้า นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), 

สินค้าฟุ่มเฟือย หรือสิ่งของที่ไม่จำเป็น (น้ำหอม) อาจมีภาษีที่เรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้าที่นำเข้า (Ad Valorem Duties) เพิ่ม และเรียกเก็บภาษีอากรของใช้บางชนิดที่ต้องขจัดทิ้งหรือสินค้าที่เป็นของเสียหรือทิ้ง (Anti-dumping Duties)


อัตราภาษีอากรประเทศแอฟริกาใต้

อัตราภาษีอากรในแอฟริกาใต้ผันแปรจาก 0% ถึง 45%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 18.74% การส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้บางชนิดนั้นไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, กีตาร์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆภาษีขายประเทศแอฟริกาใต้

การส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 14% ของยอดรวมมูลค่าเอฟโอบี บวกกับภาษีอากรและ ภาษีสรรพสามติ (ถ้ามี) และอีก 10% ของราคาเอฟโอบีภาษีอากรขั้นต่ำประเทศแอฟริกาใต้

ประเทศแอฟริกาใต้ จะคิดภาษีอากรขั้นต่ำจาก ราคาเอฟโอบี (หมายถึง มูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กล่าวคือ หากส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้ มีมูลค่าไม่เกิน ZAR500 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร แต่ยังคงต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศแอฟริกาใต้

ในการส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้ หากสินค้าชนิดที่เป็นของเสียหรือขจัดทิ้งจะมีการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าเพื่อเป็นภาษีชดเชย สำหรับสินค้านำเข้าชนิดนี้ซึ่งอาฟริกาใต้พิจารณาว่าเป็นของเสียและใช้ไม่ได้ สินค้าเหล่านี้จะมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในด้านราคาและแรงจูงใจในการส่งออกของประเทศต้นทาง กำหนดอัตราการเรียกเก็บขึ้นอยู่กับผลของการสืบสวนข้อเท็จจริง ภาษีอาการเหล่านี้จะมีการจัดเรียกเก็บจากอัตราที่กำหนด (Ad Valorem Basis) โดยวิธีคำนวณจากมูลค่าสินค้า (เช่น คิดเป็นร้อยละของมูลค่าสินค้า) หรือคิดจากภาษีอากรโดยเฉพาะกรณี (เช่น ราคาต่อหน่วย)สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศแอฟริกาใต้

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรแอฟริกาใต้ (South African Revenue Service) เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในส่งของเข้าประเทศแอฟริกาใต้ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Pages/default.aspxวิธีส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้

การส่งของไปประเทศแอฟริกาใต้  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที