International import tax information

การส่งสินค้าจากประเทศไทยไปต่างประเทศต้องผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าที่ประเทศปลายทาง โดยแต่ละประเทศ มีเงื่อนไขทางด้านศุลกากรที่แตกต่างดังนี้

กลุ่มประเทศโซนอเมริกา

กลุ่มประเทศโซนเอเซียแปซิฟิค​

กลุ่มประเทศโซนตะวันออกกลาง​

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

MORE CONVENIENCE, MORE SPECIAL OFFERS, and to SAVE MORE