International import tax information

การส่งสินค้าจากประเทศไทยไปต่างประเทศต้องผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าที่ประเทศปลายทาง โดยแต่ละประเทศ
มีเงื่อนไขทางด้านศุลกากรที่แตกต่างดังนี้

 

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

It’s more economical, and comes with special offers.