บริการรับ – ส่งเอกสารไปต่างประเทศ ราคาถูก


‘บริการรับ – ส่งเอกสาร ส่งจดหมายไปต่างประเทศ ราคาถูก ใน 1-5 วันทำการ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องต่อคิว’

SME SHIPPING, provides an effective and comprehensive service for sending documents internationally through the world's leading courier companies, such as DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, and TNT EXPRESS, within 1-5 business days, and only 1-Day Delivery service for Asian destinations. We provide better convenience with our document pickup service right from the sender's hand and a guaranteed safe delivery to the recipient (Door to Door Service) with real-time tracking of the delivery status 24 hours a day via our website and Contact Centers in all countries around the world. Your peace of mind is ensured every time you choose to use SME SHIPPING services.

เงื่อนไขการจัดส่งเอกสารด่วนระหว่างประเทศ -ต้องเป็นเอกสารอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมสิ่งของอื่นๆ เช่น CD, DVD, Credit Card, Passport, สมุด, หนังสือ เป็นต้น -หากท่านทำการจัดส่ง PASSPORT ไปต่างประเทศ อาจล่าช้ากว่ากำหนด 2-3 วันทำการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถานฑูตประเทศปลายทาง จะทำการตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

ท่านจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งเอกสารไปต่างประเทศดังนี้

Sender’s information

1.ชื่อบริษัทของผู้จัดส่ง ถ้ามี

2.ชื่อของผุ้จัดส่ง

3.ที่อยู่ผู้จัดส่ง

4.หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดส่ง

5.อีเมลของผู้จัดส่ง

Recipient’s information

1.ชื่อบริษัทของผู้รับเอกสาร ถ้ามี

2.ชื่อของผู้รับเอกสาร

3.ที่อยู่ผู้รับเอกสาร

4.หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเอกสาร

5.อีเมลของผู้รับเอกสาร


Document Pickup - Delivery Services to Foreign Countries. Economical Rates

“We provide document pickup-delivery to foreign countries services at economical rates, within 1-5 business days. Convenient, fast, and no need for time-wasting queues”

SME SHIPPING, provides an effective and comprehensive service for sending documents internationally through the world's leading courier companies, such as DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, and TNT EXPRESS, within 1-5 business days, and only 1-Day Delivery service for Asian destinations. We provide better convenience with our document pickup service right from the sender's hand and a guaranteed safe delivery to the recipient (Door to Door Service) with real-time tracking of the delivery status 24 hours a day via our website and Contact Centers in all countries around the world. Your peace of mind is ensured every time you choose to use SME SHIPPING services.

The terms of delivery for international express documents, stipulates that the package must consist of only documents, and must not include other items such as CDs, DVDs, credit cards, passports, notebooks, textbooks, etc. If you need to send a PASSPORT to a foreign country, it may be delayed by 2-3 business days as the embassy staff at the destination country will need to conduct a verification. Therefore, you need to prepare the following supporting information for sending such document abroad, as follows;

Sender’s information

1. Courier company’s name, if available.
2. Sender’s name
3. Sender’s address
4. Sender’s phone number
5. Sender’s email address

Recipient’s information

1. Receiving courier company’s name, if available.
2. Recipient’s name
3. Recipient’s address
4. Recipient’s phone number
6. Recipient’s email address