226964723_4195903187112628_5566658599249427569_n

ส่งออกยารักษาโรค

เนื่องจากยาถือเป็นสินค้าควบคุมในการส่งออกไปยังแต่ละประเทศ ซึ่งระเบียบการส่งออกไปนั้น ก็จะแตกต่างกันไปตามกฎของประเทศนั้น ๆ ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลออกให้เป็นภาษาอังกฤษ

ต้องระบุชื่อผู้รับปลายทาง

ต้องระบุชื่อยา และปริมาณยาให้ตรงกับหน้ากล่อง/ซอง เพื่อแสดงรายละเอียดของยาแก่เจ้าหน้าที่

ยาจะต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ไม่มีการแกะออกจากแผงหรือซองยา

จำนวนของยาจำเป็นต้องใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเรา ง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที